Birlik Tüzüğü

MADDE 1: Birliğin adı Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliğidir.

Birliğin Kısa adı ESTAB dır.

Birliğin Merkezi:

MADDE 2: Birliğin Merkezi KEŞAN dır.

Birliğin Çalışma alanı ve süresi:

MADDE 3: Birliğin Faaliyetleri; Edirne ili Keşan, İpsala, Enez İlçeleri ve İl Özel İdaresi  Turizm Merkezi alanı ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.

Birliğin üyeleri:

MADDE 4: Edirne İl Özel İdaresi, Keşan Belediyesi, İpsala Belediyesi, Enez Belediyesi Birliğin üyeleridir.

Birliğin amacı ve üyelerce Birliğe devredilen görev ve hizmetler:

MADDE 5: Edirne İli, Keşan, İpsala, Enez İlçeleri sınırları içerisinde Turizmi koruma ve gelişim bölgeleriyle Turizm merkezlerinde alanın bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, Turizme ilişkin sosyal teknik altyapının gerçekleştirilmesi ve işletilmesini sağlamaktır. Bu amaçla üye mahalli idarelerin katılımı ile bir mahalli idare birliği kurulur.

Birliğin Organları: 

MADDE 6: Birliğin organları şunlardır.

 1. Birlik Meclisi
 2. Birlik Encümeni
 3. Birlik Başkanı’dır

BİRLİK MECLİSİ’NİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik Meclisinin kuruluşu:

MADDE 7: Birlik meclisi, birliğin karar organıdır ve birlik üyesi mahalli idareler İl Özel İdaresi adına Edirne Valisi, Belediyeler adına üye belediyelerin Belediye Başkanları birliğin doğal üyesidir. Birlik meclisinde bunların dışında doğal üye bulunmaz. Meclis üye sayısına doğal üyeler de dahildir. Vali ve Belediye Başkanları birlik meclisinde kendisini temsil etmek üzere meclis üyelerinden birisine yetki verebilir. Doğal üyeler dışında İl Özel İdaresi mecliste 4 Keşan Belediyesi 4 İpsala Belediyesi 2 Enez Belediyesi 2 Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz turizmi tesislerinin temsilcilerinin kendi aralarından seçeceği 5 üyeden oluşur. Birlik üyesi mahalli idareler meclislerinin kendi üyeleri veya Belediye meclis üyeliğine seçilmeye haiz kişiler arasından tüzükte belirtilen sayıda ve gizli oyla üye seçerler.

Birlik Başkanı aynı zamanda birlik meclisini de başkanıdır.

Asil üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir.

Üye mahalli idarelerden herhangi birinin birlik meclisindeki asil üyeliklerinde boşalma olursa, birlik başkanı o mahalli idarenin yedek üyelerini göreve çağırır. Çağırılacak yedek üye kalmadığı taktirde üye mahalli idarelerin meclisleri, ilk toplantılarında yedek üye seçimi yapar.

Birlik meclisinde yer alacak olan turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz turizmi temsilcilerinin kendi aralarından seçeceği 5 adet üyenin seçimi gizli oyla belediye meclis üyeliğine seçilme şartlarını taşımak kaydıyla İl Özel İdare Encümenlerinin gözetiminde yapılır.

Birlik meclisinde seçilmiş üyelerin görev süresi mahalli idareler seçimleri ile sona erer.

Belediye Başkanlığı, Muhtarlık, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelikleriyle Köy İhtiyar Meclisi üyeliğini kaybedenler birlik meclisi üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar.

Birlik meclisinin feshedilmesi durumunda yeniden asıl ve yedek üye seçimi yapılır.

Bu üyeler kalan süresi tamamlar.

Mahalli idare birimlerinin Mecliste Temsil Edilmeleri:

MADDE 8: Birlik Meclisine üye mahalli idareler yedinci maddede belirtilen sayıda üyeler ile temsil edilirler. Ancak mahalli idare meclisinden seçilenlerin üçte birinin o beldede ikamet eden seçilmeye haiz kişilerden seçilebilirler.

Meclisin Görev ve Yetkileri:

MADDE 9: Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.
 2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 3. Borçlanmaya karar vermek.
 4. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
 5. Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
 6. Şartlı bağışları kabul etmek.
 7. Dava konusu olan ve miktarı iki bin Türk Lirası’ndan on bin Türk Lirası’na kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.
 8. Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeliyle yapılmasına karar vermek.
 9. Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas üyelerini seçmek.
 10. Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.
 11. Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek.
 12. Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
 13. Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

Meclis Başkanlık Divanı:

MADDE 10: Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan ve mahalli idareler genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanından itibaren 30 gün içinde Vali tarafından birlik merkezinde toplantıya çağrılır. En yaşlı meclis üyesinin başkanlığında toplanarak, ilk 2 yıl için görev yapmak üzere üyeleri arasından ve gizli oyla birlik başkanını, birinci ve ikinci meclis başkan vekiliyle iki kâtip üyeyi seçer. Seçilen başkanlık divanı ilk 2 yıl için görev yapar, ilk 2 yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Meclis başkanlık divanı seçimi 3 gün içinde tamamlanır.

Birlik meclisine birlik başkanı bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. Meclis başkanı meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

Meclis Toplantı ve Karar Nisabı

MADDE 11: Birlik meclisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Yılın ilk toplantısı dönem başı toplantısıdır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis birlik başkanı meclis üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi, üye mahalli idare meclislerinin birinin talebi veya acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündemin en az 3 gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilan edilir. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı 3 gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.

Birlik Meclisinin Kararlarının Kesinleşmesi:

MADDE 12: Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis kararında ısrar ederse veya 5 gün içerisinde başkan kararı mülki idare amirine gönderir ya da bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir.

Tüzük Değişikliğine İlişkin Kararlar Edirne Valiliği’nin onayıyla kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Birlik Meclis Kararlarının Yürürlüğü Girmesi:

MADDE 13: Kesinleşen meclis kararları Edirne Valisine göndermekle yürürlüğe girer.

İhtisas Komisyonları:

MADDE 14: Birlik meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.

Komisyon üyelerinin ayrı mahalle idare temsilcileri arasından seçilmesi esastır.

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik Encümeninin Oluşumu:

MADDE 15: Birlik encümeni, birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasında 1 yıl için seçeceği 4 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla meclis üyeleri arasından yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.

Encümen üyelerinden biri turizm örgütü ve temsilcisi, bir üyede İl Genel Meclisi temsilcisi ve diğer mahalli idarelerden seçilecektir.

Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendirilmesi durumunda birlik müdürü veya görevlendireceği encümen üyelerinin biri tarafından yürütülür.

Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümeni dönem başına kadar görev yapar.

Birlik meclisi üyeliği sona erenlerin birlik encümen üyeliği de sona erer.

Birlik meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclisi ve birlik encümenine ait görevler için Edirne Valisince kamu görevlileri arasında biri başkan olmak üzere görevlendirilecek 5 kişilik bir heyet tarafından yürütülür.

Encümenin Görev ve Yetkileri:

MADDE 16: Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yatırım planı ve çalışma programıyla bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.
 2. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
 3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
 4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
 6. İki bin Türk Lirası’na kadar olan davaların sulhen haline kadar vermek.
 7. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.

Birlik Encümeni Toplantı ve Karar Nisabı:

MADDE 17: Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

Encümen gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.

Encümene havale edilen konular 1 ay içinde görüşülerek karara bağlanır. 

BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik Başkanı:

MADDE 18: Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleriyle birlikte 2 yıl için birlik başkanını seçer. 2 yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 10. Maddesindeki usullere göre seçer.

Birlik başkanı bulunmadığı zaman başkanın görevlendireceği üye vekaleten başkanlık görevini yürütür.

Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri:

MADDE 19: Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
 2. Yatırım ve planı ve çalışma programıyla bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.
 3. Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.
 4. Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.
 5. Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
 6. Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
 7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
 8. Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.
 9. Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.
 10. Birlik personelinin atamak.
 11. Birliği denetlemek.
 12. Şartsız bağışları kabul etmek.
 13. Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Birlik Bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Birlik başkanı bu yetkisini birlik genel sekreterine veya birlik müdürüne devredebilir.

Birlik başkanlığının sona ermesiyle ilgili olarak belediye kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLİLERİ

Teşkilat:

MADDE 20: Norm kadroya uygun olarak birlik teşkilatı, birlik müdürü, yazı işleri müdürü, mali hizmetler birimiyle teknik işler biriminden oluşur.

Kamu kurum ve kurumlarda çalışan memurlar, belediye kanununda belirtilen esas ve usullere göre birlik genel sekreteri veya diğer üst yönetici kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldığı her türlü mali ve sosyal hakları kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere birlik encümeni kararıyla ek ödeme yapılabilir.

Birlik Personeli:

MADDE 21: Birlik müdürünü, birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar. Ancak birlik müdürü ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.

Birlik, belediye kanununun belediye personeliyle ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme, haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca belirlenen norm kadro esas ve usullerine, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında yönetmelik ve kamu kurum ve kuruluşlarının daimi kadrolarına ilk defa işçi olarak atanacaklar hakkında sınav yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Birlik Müdürünün Görevleri:

MADDE 22: Birlik müdürü birliğe ait hizmetleri başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.

Birlik başkanı hangi işleri birlik müdürüne devrettiğini bir yönergeyle belirler.

MALİ HÜKÜMLER

Birliğin Gelirleri:

MADDE 23: Birliğin gelirleri şunlardır:

 1. Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma tutarı.
 2. Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
 3. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.
 4. Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
 5. Kira ve faiz gelirleri.
 6. Bağışlar.
 7. Diğer gelirler.

Birliğin Giderleri:

MADDE 24: Birliğin giderleri şunlardır:

 1. Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
 2. Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
 3. Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
 4. Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakım ve onarımı için yapılan giderler.
 5. Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.
 6. Dava takip ve icra giderleri.
 7. Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.
 8. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
 9. Temsil, tören ve ağırlama giderleri.

Üyelerin birliğin (Kuruluş) faaliyet giderlerine katılım payları:

MADDE 25: Üye mahalli idareler her yıl bütçenin %0,1ini (binde bir) birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak birliğe öderler.

Birliğin kuruluşunda ilk yıl kuruluşa katılım payı olarak bu ödeme yapılır. Faaliyet giderlerine katılım payı birlik meclisinin üçte ikisinin çoğunluğuyla tespit edilir.

Birliğin görev ve yetki alanında konaklama tesisleri, üye mahalli idarelerin ödediği aidatın üçte birinden az olmamak üzere konaklama tesislerinin yatak sayıları, deniz turizmi tesislerinin ise bağlama kapasiteleri dikkate alınarak birlik meclisince belirlenecek miktarda katılım payı veya ücreti öderler.

Birlik Bütçesi:

MADDE 26: Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleriyle bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.

Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü (Genel Sekreter), bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

Birlik meclisi, birlik bütçesini Kasım ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

Birlik Bütçesinin Kesinleşmesi ve Yürürlüğe girmesi:

MADDE 27: Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 12 ve 13. Maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Üst Yönetici:

MADDE 28: Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.

Harcama Yetkilisi:

MADDE 29: Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini birlik müdürüne devredebilir.

Çalışma Programı:

MADDE 30: Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

Birliğin Hak ve Yetkileri:

MADDE 31: Mahalli idare birlikleri, tüzükte birliğe devredilmesi öngörülen mali müşterek nitelikli hizmetlere ilişkin olarak üye mahalli idarelerin hak ve yetkilerine sahiptir.

Birliğin Alım, Satım, İhale ve Hesap İşleri:

MADDE 32: Birlik, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.

Birliğin Tutacağı Defterler:

MADDE 33: Birlikler, belediyeler, birliğe bağlı idare ve birlikler “Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinde”, birlikler için öngörülen defterleri tutarlar.

Üye Mahalli İdarelerin ve Vatandaşların Birlik Hizmetlerinden Faydalanma Usulleri:

MADDE 34: Üyelerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden yararlanma usulleri birlik meclisinin kararıyla olur.

Birlik Üyelerinin Sorumluluğu:

MADDE 35: Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur.

Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye mahalli idare tüzel kişiliği ve diğer üyeleri bağlamaz.

Yönetmelik Yapılması:

MADDE 36: Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

Yönetmelik, birlik meclisi tarafından kabul edilir ve tüzüğün 12 ve 13. Maddesindeki esas ve usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer. 

Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri:

MADDE 37: Birliğe karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye mahalli idarelerin ödemeleri gerekli miktar, birliğin başvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından kesilerek alacaklı birliğe ödenir.

Birliğe Katılma:

MADDE 38: Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimleri kendi meclislerinde alacakları katılma kararını, birlik meclisince kabulü ve Edirne Valisinin onayı ile katılım gerçekleşmiş olur.

Birlikten Ayrılma:

MADDE 39: Birliğe üyelik 5571 Sayılı Kanun gereğidir. Ayrılmada 5355 Sayılı Kanun’un 4.maddesi ve 5571 Sayılı Kanun hükümleri geçerlidir.

Tüzük Değişikliği / Tüzüğün Kesinleşmesi:

MADDE 40: Birlik tüzüğü, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve Edirne Valisinin onayıyla gerçekleşir.

Birlik tüzüğü, birlik kurucusu mahalli idarelerin meclislerinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kurucu tesislerinin yetki organlarının kararı ile kabul edildikten sonra Edirne Valisinin onayıyla kesinleşir.

Birliğin Tasfiyesi:

MADDE 41: Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.

Birliğin tasfiyesinin, mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisince yürütür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır. Birliğin tasfiyesinde 5571 Sayılı Kanun dikkate alınır.

Birlik Meclisinin Feshi Durumunda:

MADDE 42: Birlik meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclis ve birlik encümenine ait görevler, Edirne Valisinin kamu görevlileri arasında biri başkan olmak üzere görevlendirilecek 5 kişilik heyet tarafından yürütülür.

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 43: Birliklerde çalışma programı, yetki devri, birlik ve birlik başkanının ihtilaflı olması, birlik organın veya bunların üyelerinin uzaklaştırılması, denetim, yıllık faaliyet raporu, bütçe ve diğer mali konular, tahvil ihracı hariç borçlanma, bütçe içi işletme tesisi, borç ve alacakları mahsubu, yurt dışı ilişkileri, diğer kuruluşlarla ilişkiler, yazışma ve yeniden değerleme organının birliklerde uygulanması konularında, bu kanunlarda hüküm bulunmayan durumlarda birlik tüzüğü ile birliğe devredilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

Birliklerde, teşkilat ve personel istihdamı konularında bu tüzükte ve 5355 Sayılı Kanun’da hüküm bulunmayan hallerde Belediye Kanunu ile Belediye Kanunu’na aykırı olmamak kaydıyla birlik tüzüğü hükümleri uygulanır.

Birlik meclisi ile birlik encümeninin başkan ve üyelerine meclis ve encümen toplantılarına katıldıkları her gün için (1500) gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı ödenecek gün sayısı, bir yıl içinde 24 günü geçemez.

Yürürlülük:

MADDE 44: Bu tüzük hükümleri birlik başkanı tarafından yürütülür.

Yürütme:

MADDE 45: Bu tüzük hükümleri birlik başkanı tarafından yürütülür.

Birlik Tüzüğünü pdf formatında görüntülemek için Tıklayınız